Măsuri de îmbunătățire a stării de conservare a habitatului 91E0

Last update: 20220423 15:40:43

Măsuri de îmbunătățire a stării de conservare a habitatului 91E0* - păduri aluviale cu alnus glutionosa și fraxinus excelsior și asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea speciilor dependente de aceste habitate

Habitatul 91E0* se află într-o stare de conservare nefavorabilă, din cauza reducerii drastice a suprafeței în tot bazinul văii Cernei, fapt ce contribuie la reducerea zonei de hrănire/adăpost/reproducere sau îngreunarea hrănirii pentru speciile de interes conservativ caracteristice Padurilor aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior.

Habitatul a fost identificat în sit, urmare a activităților de inventariere și cartare a habitatelor în cadrul proiectului “Managementul conservării biodiversității în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”, discontinuu de-a lungul văii superioare a Cernei si Cernișoarei, Valea Craiovei și Valea Motrul Sec. În studiile efectuate în cadrul proiectului menționat, experții au subliniat presiunile identificate asupra acestui habitat, presiuni care afectează puternic starea de conservare a habitatului: pășunatul în arborete, lucrările la drumuri și construcțiile în lunca Cernei și afluenților. De asemenea, subliniază că, reducerea suprafeței habitatului prioritar 91E0* este cauzată și de exploatările forestiere. Astfel, se constată un declin evident al suprafeței acestui tip de habitat, iar suprafața este cu peste 25% mai mică decât în urmă cu 5-10 ani.

Habitatul 9530* a fost afectat în trecut de incendii spontane provocate de trăsnete (2013, 2017) care au impactat parțial structura sa pe o suprafață de aprox. 90 ha. determinând o stare de conservare a habitatului prioritar 9530 nefavorabilă – inadecvată. Ca urmare, vegetația forestieră din u.a. 108 B, constituită dintr-un pinet de pini negrii submediteraneeni a fost puternic afectată, consistența arboretului scazând de la 0,7 (în 2004) la 0,2 (în prezent).

Degradarea habitatului de păduri ripariene a permis patrunderea și instalarea unor specii indicatori ai degradării structurii specifice a habitatului: Solidago canadensis, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata.

Totodata, fragmentarea habitatului manifestă un efect semnificativ negativ asupra speciilor din habitat. Rolul major al acestui tip de habitat este cel de coridor ecologic pentru speciile de animale de orice tip, dintre care se disting mamiferele mari, care pot cu greu altfel traversa regiunile intens antropizate.

Activitatea din proiect constă în îndepartarea speciilor vegetale invazive, necaracteristice habitatului 91E0*: Solidago canadensis, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata, lucru care se va realiza de-a lungul văii Cernei, atât în interiorul habitatului Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior, cât și în interspațiile existente (zone insulare) datorită fragmentării habitatului. Zonele vizate sunt atât Valea Cernei, cât si afluentii acesteia: Valea Cernisoarei, Valea Craiovei și Valea Motrul Sec.

Suprafața totală ocupată în Parcul Național Domogled Valea-Cernei de habitatul prioritar Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior este de 1079 ha. Suprafața afectată în interiorul habitatului 91E0* ce necesită intervenții pentru refacere este estimată la cca. 150 ha. Parcelele silvice și suprafețele în care se va interveni pentru refacerea habitatului 91E0 sunt proprietate a statului român și se află în administrarea RNP Romsilva prin Direcțiile silvice Caraș Severin și Mehedinți.

Refacerea habitatului va determina îmbunătățirea statutului de conservare atât a habitatului cât și a speciilor de floră și faună dependente de acesta.

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582