Blog


Reconstrucția ecologica a habitatului 9530*

Last update: 2022-01-04 [normal]

Reconstrucția ecologică a suprafețelor habitatului prioritar 9530* - Păduri (sub)mediteraneene de pini negri endemici Pinus nigra banatica prin utilizarea resursei genetice locale.

Habitat 9530* este în mod cert unul din cele mai importante habitate din parcul național și constituie un element peisagistic spectaculos, unic în această regiune din România și cel mai apropiat de peisajele mediteraneene cu pinete de stâncării, de mare efect. De asemenea, diversitatea biologică remarcabilă, numărul mare de specii rare și endemice, la care se adaugă încă nerezolvata problemă a subspeciei endemice locale Pinus nigra ssp. banatica sporesc mult valoarea științifică și turistică a pinetelor negre “bănățene” care de fapt sunt localizate numai pe Valea Cernei, cu foarte mici excepții din Defileul Dunării și mai mult pe versantul stâng, în Munții Mehedinți, în Oltenia. Suprafaţa totală ocupată de habitat în parc, este de 1850 hectare.

Habitatul 9530* a fost afectat în trecut de incendii spontane provocate de trăsnete (2013, 2017) care au impactat parțial structura sa pe o suprafață de aprox. 90 ha. determinând o stare de conservare a habitatului prioritar 9530 nefavorabilă – inadecvată. Ca urmare, vegetația forestieră din u.a. 108 B, constituită dintr-un pinet de pini negrii submediteraneeni a fost puternic afectată, consistența arboretului scazând de la 0,7 (în 2004) la 0,2 (în prezent).

Prin implementarea măsurilor active de conservare prevăzute în proiect se vor reabilita 33,29 ha Habitat 9530* prin reconstrucția ecologică a suprafețelor degradate, prin utilizarea resursei genetice locale si împădurirea cu Pinus nigra banatica pe teritoriul administrativ al localității Băile Herculane (județul Caraș-Severin). Reabilitarea va determina îmbunătățirea statutului de conservare atât a habitatului cât și a speciilor de floră și faună dependente de acesta.

 

Măsuri pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de pajiști

Last update: 2022-04-23 [normal]

Măsuri pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor de pajiști prin îndepărtarea speciilor invazive

Habitatul 6520 - fânețe montane se află într-o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată din cauza reducerii suprafețelor habitatului, care se datorează pe de o parte lipsei activităților tradiționale antropice (oierit, cosit si curățarea pajiștilor si fânețelor), iar pe de altă parte procesului de succesiuni a vegetației, în mare parte reprezentate de specia invazivă autohtona Pteridium aquilinum (feriga de câmp).

Toxicitatea acestei specii este cunoscută în literatura de specialitate. Animalele nu consumă această specie, datorita conținutului mare de lignină și taninuri. Specia conține de asemenea cianide și substanțe cu efect repulsiv pentru erbivore, precum si hormonii ecdisona si 20-hidroxi-ecdisona care întârzie dezvoltarea larvară a insectelor (Cooper-Driver, 1976 si Lawton, 1976). Frunzele, atât în stare verde cât si uscate în fân, sunt toxice pentru erbivore și datorită prezenței enzimei tiaminaza (antivitamina B1).

Astfel, specia nu prezintă importanță economică, fiind foarte dăunătoare și ducând la degradarea ecosistemelor și habitatelor de pajiști, iar sporii acestei ferigi sunt cancerigeni pentru om. Cercetările recente au pus în evidență acțiunea cancerigenă asupra animalelor și omului, din cauzat sporilor ferigii care se răspândesc toamna.

Repercursiunile extinderii suprafețelor cu ferigă sunt multiple: scoaterea din circuitul pastoral a unor suprafețe foarte mari de pajiști, efectul negativ asupra peisajului, afectarea biodiversității pajiștilor și nu numai, amenințări suplimentare la adresa sănătății oamenilor și animalelor, scăderea biodiversității specifice.

Refacerea pajiștii montane inițiale pe cale naturală (succesiunea regresivă) este foarte puțin probabilă, fiind necesară intervenția de urgență prin implementarea activității propuse. Activitatea propriu-zisă constă în intervenții de eliminare a speciei autohtone invazive Pteridium aquilinum de pe suprafețele acestor habitate de pajiște afectate. Feriga de câmp, odată instalată, nu mai poate fi eliminată, decât prin eforturi și costuri foarte mari.

Activitatea va viza o suprafață totală estimată la cca. 324,4 ha din habitatul 6520, localizate în comunele Obârșia Cloșani (județul Mehedinți), Isverna (județul Mehedinți), Cornereva (județul Caraș-Severin) și Padeș (județul Gorj) și este atât în proprietatea unor persoane fizice, de la care s-au obținut acorduri, precum si în proprietatea privată a unităților administrativ teritoriale.

Refacerea habitatului natural va determina îmbunătățirea statutului de conservare atât a habitatului 6520 Fânețe montane cât și a speciilor de floră și faună dependente de acesta.

 

Măsuri de îmbunătățire a stării de conservare a habitatului 91E0

Last update: 2022-04-23 [normal]

Măsuri de îmbunătățire a stării de conservare a habitatului 91E0* - păduri aluviale cu alnus glutionosa și fraxinus excelsior și asigurarea condițiilor necesare pentru menținerea speciilor dependente de aceste habitate

Habitatul 91E0* se află într-o stare de conservare nefavorabilă, din cauza reducerii drastice a suprafeței în tot bazinul văii Cernei, fapt ce contribuie la reducerea zonei de hrănire/adăpost/reproducere sau îngreunarea hrănirii pentru speciile de interes conservativ caracteristice Padurilor aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior.

Habitatul a fost identificat în sit, urmare a activităților de inventariere și cartare a habitatelor în cadrul proiectului “Managementul conservării biodiversității în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, ca sit NATURA 2000”, discontinuu de-a lungul văii superioare a Cernei si Cernișoarei, Valea Craiovei și Valea Motrul Sec. În studiile efectuate în cadrul proiectului menționat, experții au subliniat presiunile identificate asupra acestui habitat, presiuni care afectează puternic starea de conservare a habitatului: pășunatul în arborete, lucrările la drumuri și construcțiile în lunca Cernei și afluenților. De asemenea, subliniază că, reducerea suprafeței habitatului prioritar 91E0* este cauzată și de exploatările forestiere. Astfel, se constată un declin evident al suprafeței acestui tip de habitat, iar suprafața este cu peste 25% mai mică decât în urmă cu 5-10 ani.

Habitatul 9530* a fost afectat în trecut de incendii spontane provocate de trăsnete (2013, 2017) care au impactat parțial structura sa pe o suprafață de aprox. 90 ha. determinând o stare de conservare a habitatului prioritar 9530 nefavorabilă – inadecvată. Ca urmare, vegetația forestieră din u.a. 108 B, constituită dintr-un pinet de pini negrii submediteraneeni a fost puternic afectată, consistența arboretului scazând de la 0,7 (în 2004) la 0,2 (în prezent).

Degradarea habitatului de păduri ripariene a permis patrunderea și instalarea unor specii indicatori ai degradării structurii specifice a habitatului: Solidago canadensis, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata.

Totodata, fragmentarea habitatului manifestă un efect semnificativ negativ asupra speciilor din habitat. Rolul major al acestui tip de habitat este cel de coridor ecologic pentru speciile de animale de orice tip, dintre care se disting mamiferele mari, care pot cu greu altfel traversa regiunile intens antropizate.

Activitatea din proiect constă în îndepartarea speciilor vegetale invazive, necaracteristice habitatului 91E0*: Solidago canadensis, Helianthus tuberosus, Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata, lucru care se va realiza de-a lungul văii Cernei, atât în interiorul habitatului Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior, cât și în interspațiile existente (zone insulare) datorită fragmentării habitatului. Zonele vizate sunt atât Valea Cernei, cât si afluentii acesteia: Valea Cernisoarei, Valea Craiovei și Valea Motrul Sec.

Suprafața totală ocupată în Parcul Național Domogled Valea-Cernei de habitatul prioritar Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior este de 1079 ha. Suprafața afectată în interiorul habitatului 91E0* ce necesită intervenții pentru refacere este estimată la cca. 150 ha. Parcelele silvice și suprafețele în care se va interveni pentru refacerea habitatului 91E0 sunt proprietate a statului român și se află în administrarea RNP Romsilva prin Direcțiile silvice Caraș Severin și Mehedinți.

Refacerea habitatului va determina îmbunătățirea statutului de conservare atât a habitatului cât și a speciilor de floră și faună dependente de acesta.

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582